Vrachtcontainers en multimodaal vervoer

Hieronder meer informatie over de onderwerpen die op de training aan de orde komen bij de training op de werkvloer.

Inleiding
Een container is geen vervoermiddel maar een ladingdrager. Het is feitelijk een gevaarlijk werktuig en valt alszodanig onder de Wet op de gevaarlijke werktuigen. In de Warenwetbesluit containers wordt onder container verstaan:
met hoekstukken toegeruste houder, in gebruik of ten gebruike in het internationale vervoer, die ingericht is om meermalen te worden gebruikt voor het vervoer van goederen op of in een vervoermiddel, zonder tussentijdse in- of uitlading van die goederen.

De containers voldoen aan de ISO (International Organisation for Standardisation). Een organisatie die internationaal die ondermee regels opstelt voor de eisen waaraan een container moet voldoen. De meest toegepaste containers in het mulimodaal vervoer zijn de:

Tijdens de reis beschermt een container de lading tegen allerlei negatieve invloeden van buitenaf, zoals de g-krachten bij het vervoer op de weg en op zee. Er zijn veel mensen in de keten waarlangs de container zich verplaatst, zoals chauffeurs, personeel van de rederij en bemanning van schepen. Zij kunnen niet controleren of de goederen in een container veilig zijn geladen en gestuwd. Bij slecht gezekerde goederen in de container is kans aanwezig dat zij gewond kunnen raken bij hun werkzaamheden met de container.

Als belader en stuwer sluit u na het beladen de deur van de container. U voert de laatste controle uit en beslist of de container met zijn lading veilig vervoerd kan worden en de goederen zonder schade arriveren bij de geadresseerde. Ten opzichte van alle betrokkenen in de vervoersketen van de container hebt u een grote verantwoordelijkheid. Dat geldt ook voor de schade aan de goederen zelf. Ons motto voor de lading is dan ook "Goed erin goed eruit".

In company
Wij geven de cursus "Container beladen, stuwen en zekeren" incompany. Dat is wel zo handig omdat containers en goederen ter plekke aanwezig zijn voor het praktisch kunnen oefenen. De cursus bestaat uit twee delen, een theoretisch en een praktisch deel.

De cursus is op basis van:
* de CTU-code 2014 (wegvervoer met aansluitend zeevervoer);
* de norm NEN-EN 12159-1:2010 (wegvervoer laden en zekeren goederen in zijlwagens);
* artikel 5.18.6 Regeling voertuigen (wegvervoer laden en zekeren goederen in zijlwagens);
* de IMDG-code voor het laden en stuwen van ADR-gevaarlijke stoffen.

De CTU-code 2014 is een gezamenlijke publicatie van de International Maritime Organisatie (IMO), de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en de Economische Commissie van de Verenigde Naties voor Europa (VN / ECE). Het is een niet-verplichte wereldwijde gedragscode, een handreiking, voor het veilig laden en stuwen van goederen in zeecontainers en in en op voertuigen, voor transport over zee en over land.

De code is leidend voor rederijen, handhavingsorganisaties, verzekeringsmaatschappijen en logistiek organisaties.

Doel van de cursus is: de deelnemers kunnen op verantwoordelijke wijze een container vervoersgereed maken.

Onderwerpen:

 • wetgeving en normen
 • kenmerken en indentificatie container
 • inspectie van de container
 • verwachte krachten op de lading en ctu's
 • maatvoering en belastbaarheid wanden container/zijlwagen
 • gezamenlijke zwaartepunt berekenen
 • hoe te handelen wanneer de container in onbalans is
 • toepassen beladingscurve van container en voertuig
 • bepalen al dan niet aanvullend zekeren zijwanden
 • berekening deurbeveiliging
 • voorkomen uitvallen lading bij openen container deuren
 • stuw- en spanmiddelen
 • spanmethoden en berekening van benodigde capaciteit
 • kunnen werken met het rekenprogramma
 • Praktisch oefenen in het laden, stuwen en zekeren van de goederen

De curus is maatwerk. Dat wil zeggen afgestemd op de goederen die er geladen gaan worden. Vooraf vindt er (telefonisch) overleg plaats en uitwisseling van beeldmateriaal van de goederen. Zodat de cursus is afgestemd op de goederen.

De opleiding is in eerste instantie geschikt voor die logistiek medewerkers die de goederen in de containers/zijlwagen laden, stuwen en zekeren. Na het volgen van deze cursus hebben uw medewerkers hetzelfde kennisniveau als die van de chauffeur.

Daarnaast is deze opleiding interessant voor planners en het middenkader van logistieke organisaties. Onze ervaring is, dat met name in de communicatie met opdrachtgevers, men na het volgen van de opleiding weet waarover men spreekt. Uw medewerkers zijn dan ook volledig op de hoogte van de wet- en regelgeving en relevante normering en hebben ze inzicht in de verschillende methoden van lading zekeren. Ook kunnen zij dienen als vraagbaak binnen uw organisatie.

Offerte

Voornaam *
Achternaam *
E-mailadres *
Telefoon *
Bericht
 
Beveiligingscode
Herhaal de beveiligingscode *

ABG 2024