ADR-bewustmakingstraining

Deze training is bedoeld voor personen - met uitzondering van bestuurders die in het bezit zijn van een ADR-certificaat - die bij het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg betrokken zijn.

Het ADR geeft de verplichting dat personen die werkzaamheden verrichten op het gebied van het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, opgeleid moeten zijn al naar gelang de eisen die het vervoer van gevaarlijke goederen aan hun verantwoordelijkheden en werkzaamheden stelt.

Dit voorschrift is bijvoorbeeld van toepassing op personeel dat gevaarlijke goederen laadt of lost, personeel van expeditie- of cargadoorsbedrijven en op bestuurders van voertuigen die vervoeren op basis van de vrijstellingen (minder dan 1.000 punten, gelimiteerde hoeveelheden en vrijgestelde hoeveelheden) binnen het ADR waarvoor geen ADR-certificaat nodig is.

Aard van de opleiding

De opleiding moet, al naar gelang de verantwoordelijkheden en taken van de betreffende persoon, in de volgende vorm geschieden:

Algemene bewustmaking
Het personeel moet bekend zijn met de algemene voorschriften van de bepalingen voor het vervoer van gevaarlijke goederen.

Functiespecifieke opleiding
Het personeel moet zijn opgeleid in de voorschriften van de regelgeving inzake het vervoer van gevaarlijke goederen, direct aansluitend op hun taken en verantwoordelijkheden. Indien het vervoer van gevaarlijke goederen een multimodaal vervoersproces inhoudt, moet het personeel op de hoogte zijn van de voorschriften die van toepassing zijn op de andere vervoerswijzen.

Veiligheidsopleiding
In verband met de mogelijke gevaren van verwonding of blootstelling als gevolg van een incident bij het vervoer van gevaarlijke goederen, met inbegrip van laden en lossen, moet het personeel zijn opgeleid inzake de risico’s en gevaren die samenhangen met de gevaarlijke goederen. De opleiding moet tot doel hebben het personeel bewust te maken van de veilige behandelings- en noodprocedures.

De opleiding moet periodiek worden aangevuld door een bijscholingscursus om rekening te houden met de wijzigingen in de voorschriften.

Documentatie
De dossiers omtrent de genoten opleiding overeenkomstig dit hoofdstuk moeten door de werkgever worden bewaard en op verzoek ter beschikking worden gesteld aan de werknemer of de bevoegde autoriteit (ILT). De dossiers moeten door de werkgever gedurende een periode vastgesteld door de bevoegde autoriteit worden bewaard. De opleidingsdossiers moeten worden gecontroleerd bij het aanvaarden van een nieuwe betrekking.

Voornaam *
Achternaam *
E-mailadres *
Telefoon *
Bericht
 
Beveiligingscode
Herhaal de beveiligingscode *

Optie voor magazijnmedewerkers

Magazijn medewerkers laden tegenwoordig veelal de transporteenheden. Daarbij moet er voldaan worden aan de stuwagevoorschriften van Sectie 7.5.7 van het ADR. Deze sectie gaat over behandeling en stuwage van ADR-goederen. Aan de voorschriften wordt geacht te zijn voldaan indien de lading is vastgezet overeenkomstig de norm EN 12195-1:2010.

Bij het onderwerp behandeling en stuwage van ADR-goederen hebben wij een moduile Lading zekeren ADR-goederen samengesteld die geheel is afgestemd op de norm EN 12195-1:2010. Daarbij komt ook aan de orde het vormstabielladen van goederen op pallets en het beladen van CTU's in het kader van aansluitend zeevervoer. Daarbij rekeninghoudend met de EUMOS-richtlijn.

Deze opleiding heeft een duur van twee dagdelen (8 uur) en wordt verzorgd op de locatie waar de magazijnmedewerkers werkzaam zijn en kan zowel doordeweeks als op zaterdag worden verzorgd.

Waarvoor dient de nieuwe EUMOS 40509-richtlijn?
In mei 2018 is de nieuwe EUMOS-wetgeving ingevoerd, die aanzienlijk hogere eisen stelt aan het vervoer op pallets binnen de EU. Bovendien verschuift de aansprakelijkheid bij schade van de vervoerder naar de opdrachtgever.

De Europese richtlijn EMOS 40509 moet de veiligheid op de weg verbeteren. De EUMOS-wetgeving dwingt de fabrikanten, transporteurs en hun afnemers scherper te kijken naar de veiligheid van het transport van producten op pallets. De nieuwe wetgeving stelt zware eisen aan de krachten die de lading aan moet kunnen en koppelt hoge boetes aan overtredingen.

EUMOS besteedt veel aandacht aan palletstabilisatie en vormt de basis voor technisch toezicht p het wegverkeer en omvat principes en testnormen, zoals controles van vrachtwagenladingen, en hoe deze uit te voeren. EUMOS wordt ondersteund door het Europees Parlement.

Inmiddels handhaaft België, als enige land in Europa, het EUMOS-voorschrift en controleert streng op het feit of de goederen op de pallets corect stabiel staan. Verladers én verpakkers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het stabiel uitvoeren en zekeren van goederen op de pallet. De verlader is als opdrachtgever verplicht om laadeenheden (de gepalletiseerde goederen) stabiel aan te bieden en (eventueel) bewijs van de stabiliteit te leveren.

In Nederland is het enkel een norm en geen wetgeving, maar indien een handhaver een internationaal voertuig controleert kan de technische controle richtlijn 2014/47 van toepassing zijn. Hierin heeft de handhaver de mogelijkheid te refereren aan de norm EUMOS 40509, de testmethode van de stijfheid van de gepalletiseerde goederen.

Docenten

De docenten zijn ADR-veiligheidsadviseur en zijn bovendien ter zake deskundig als het over lading zekeren gaat. Daartoe hebben zij een opleiding gevolgd in Duitsland.

Verdere informatie en offerte

Duur training
Deze training bestaat uit 2 dagdelen (1 dag).
De training kan ook, binnen het kader van trainingsinhoud van het ADR, aan uw wensen worden aangepast. Maatwerk dus.

Hier lees je meer over de cursus zekeren van ADR-goederen.