Internationaal

Schriftelijke instructies in diverse talen.

De vervoerder verstrekt, voordat de rit begint, de schriftelijke instructie(s) aan de bemanning(sleden). De taal moet gesteld zijn welke de bemanning(sleden) kan/kunnen lezen en begrijpen.

Download hier.

Lijst van Bilaterale en Multilatere overeenkomsten

In overeenstemming met artikel 4, paragraaf 3 van het ADR kunnen de bevoegde autoriteiten van de Overeenkomstsluitende Partijen rechtstreeks onderling overeenkomen, dat op hun grondgebied bij wijze van tijdelijke afwijking van de voorschriften van het ADR bepaalde vervoeren zijn toegestaan, voor zover daardoor de veiligheid niet nadelig wordt beïnvloed.

Deze afwijkingen moeten door de autoriteit die het initiatief tot deze tijdelijke afwijking heeft genomen, worden meegedeeld aan het het Secretariaat van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties, dat deze afwijking aan de Overeenkomstsluitende Partijen ter kennis zal brengen.

De bijzondere overeenkomsten kunnen worden geraadpleegd op de website van Secretariaat van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties.

GHS-pictogrammen en gevaarsetiketten

ABG 2024