ADR-opleidingen

De Wet vervoer gevaarlijke stoffen (hierna Wvgs) is een raamwet voor de vervoersmodaliteiten van gevaarlijke goederen over de weg, over het spoor en over de binnenwateren.

De wet kent twee expliciete beleidsdoelstellingen:
1] De bevordering van de openbare veiligheid bij het vervoer van gevaarlijke Stoffen. Men dient eronder te verstaan: de veiligheid van allen die direct bij het vervoer betrokken zijn, maar ook de veiligheid van de orngeving en van al degenen en hetgeen zich daar bevindt.

2] Het beoogt primair uitvoering te geven aan datgene wat internationaal is geregeld op het beleidsterrein van vervoer van gevaarlijke stoffen. Opname van de bestaande uitvoeringsregelingen deze internationale regelgeving [ADR, RID en ADN]. Voor wat betreft het ADR is deze via het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen opgenomen in bijlage 1 van de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen. Ook wel het VLG genoemd.

De Wvgs geeft de reikwijdte aan waarop de handelingen met gevaarlijke stoffen van toepassing is. Kort gezegd, het omvat onder meer de volgende handelingen:

  • vervoeren
  • voor het vervoer aanbieden en aannemen
  • het laten staan en laten liggen van een vervoermiddel
  • laden en lossen
  • verpakken
  • vullen
  • ontvangen
  • beveiliging vervoersketen

De opleidingen

Wij houden ons specifiek bezig met de Wvgs en het VLG. Gelet op de verantwoordelijkheden die de drie belangrijkste betrokken, de afzender, vervoerder en geadresserde van ADR-goederen, hebben, verzorgen wij twee opleidingen:
1) die is afgestemd op het middenkader (zoals planners en administratief medewerkers) van logistieke organisaties en
2) op diegene die als ADR-veiligheidsadviseur willen gaan werken.

Ga naar de opleidingen

Zo zijn bijvoorbeeld de handelingen niet van toepassing voor zover deze uitsluitend plaatsvinden binnen een inrichting als bedoeld in art. 1.1 van de Wet milieubeheer. Buiten de werkingssfeer van de Wvgs valt bijvoorbeeld ook het vervoer van splijtstoffen, ertsen of radioactieve stoffen als bedoeld in artikel 1 van de Kernenergiewet.

Verder regelt de Wvgs de routering van gevaarlijke stoffen, ontheffingen, toezicht en handhaving en meldplicht van ongevallen en voorvallen met gevaarlijke stoffen.

Ga naar de opleidingen

De Wvgs kent een gelaagd stelsel van normering. De Wvgs bevat naast eigen normen voornamelijk normen die uitvoering geven aan hetgeen internationaal is geregeld op het beleidsterrein van het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Deze internationale regelgeving wordt primair opgenomen via de Wvgs, met daaronder een algemene maatregel van bestuur (het Besluit vervoer gevaarlijke Stoffen) en daar weer onder drie ministeriele regelingen: de Regeling vervoer over land van gevaarlijke Stoffen (VLG), de Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke Stoffen (VBG) en de Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke Stoffen (VSG).

Ga naar de opleidingen

ABG 2024