ADR-opleidingen

Verlenging ADR-certificaat ivm Coronavirus

Nederland heeft een multilaterale overeenkomst ondertekend en gepubliceerd waarmee de geldigheid van bepaalde eerder behaalde certificaten voor wegvervoer van gevaarlijke stoffen verlengd wordt tot eind 2020. Het initiatief tot de multilaterale ADR-overeenkomst is genomen omdat veiligheidsprofessionals vanwege het coronavirus nu niet in staat zijn de herhalingscursus en het bijbehorend herhalingsexamen te doen (conform respectievelijk ADR 8.2.2.8.2 en ADR 1.8.3.7). Hierdoor dreigden certificaten te verlopen.

   
De multilaterale ADR-overeenkomst is geïnitieerd door Luxemburg en inmiddels door verschillende lidstaten ondertekend. De Nederlandse versie [102 KB] is inmiddels ook gepubliceerd in de Staatscourant. Zie de bijlage. Daarmee is de overeenkomst nu ook in Nederland van kracht. Het loopt op 1 december van dit jaar af.

De hiernaast vermelde landen hebben ondertekend. Voor vervoerders/chauffeurs van ADR-goederen is dit belangrijk te weten.

De Wet vervoer gevaarlijke stoffen (hierna Wvgs) is een raamwet voor de vervoersmodaliteiten van gevaarlijke goederen over de weg, over het spoor en over de binnenwateren.

De wet kent twee expliciete beleidsdoelstellingen:
1] De bevordering van de openbare veiligheid bij het vervoer van gevaarlijke Stoffen. Men dient eronder te verstaan: de veiligheid van allen die direct bij het vervoer betrokken zijn, maar ook de veiligheid van de orngeving en van al degenen en hetgeen zieh daar bevindt.

2] Het beoogt primair uitvoering te geven aan datgene wat internationaal is geregeld op het beleidsterrein van vervoer van gevaarlijke stoffen. Opname van de bestaande uitvoeringsregelingen deze internationale regelgeving [ADR, RID en ADN]. Voor wat betreft het ADR is deze via het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen opgenomen in bijlage 1 van de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen. Ook wel het VLG genoemd.

 • Reikwijdte Wvgs
 • Wvgs niet van toepassing op
 • Wvgs is gelaagd

De Wvgs geeft de reikwijdte aan waarop de handelingen met gevaarlijke stoffen van toepassing is. Kort gezegd het omvat onder meer de volgende handelingen:

 • vervoeren
 • voor het vervoer aanbieden en aannemen
 • het laten staan en laten liggen van een vervoermiddel
 • laden en lossen
 • verpakken
 • vullen
 • ontvangen
 • beveiliging vervoersketen

De opleidingen

Wij houden ons specifiek bezig met de Wvgs en het VLG. Gelet op de verantwoordelijkheden die de drie belangrijkste betrokken, de afzender, vervoerder en geadresserde van ADR-goederen, hebben, verzorgen wij twee opleidingen die enerzijds is afgestemd op het middenkader van logistieke organisaties en anderzijds op diegene die als ADR-veiligheidsadviseur willen gaan werken.

Zo zijn bijvoorbeeld de handelingen niet van toepassing voor zover deze uitsluitend plaatsvinden binnen een inrichting als bedoeld in art. 1.1 van de Wet milieubeheer. Buiten de werkingssfeer van de Wvgs valt bijvoorbeeld ook het vervoer van radioactieve Stoffen, dit valt onder de Kernergiewet.

Verder regelt de Wvgs de routering van gevaarlijke stoffen, ontheffingen, toezicht en handhaving en meldplicht van ongevallen en voorvallen met gevaarlijke stoffen.

De Wvgs kent een gelaagd stelsel van normering. De Wvgs bevat naast eigen normen voornamelijk normen die uitvoering geven aan hetgeen internationaal is geregeld op het beleidsterrein van het vervoer van gevaarlijke Stoffen.

Deze internationale regelgeving wordt primair opgenomen via de Wvgs, met daaronder een algemene maatregel van bestuur (het Besluit vervoer gevaarlijke Stoffen) en daar weer onder drie ministeriele regelingen: de Regeling vervoer over land van gevaarlijke Stoffen (VLG), de Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke Stoffen (VBG) en de Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke Stoffen (VSG).